• hogere effectiviteit van werknemers
  Bekijk onze diensten
 • vergroten werkgeluk werknemers
  Bekijk onze diensten
 • personele
  kosten onder
  controle
  Bekijk onze diensten
 • personele
  risico's
  beheersbaar
  Bekijk onze diensten

Privacy Statement – HRM101 (juni 2020) – Tips van de Week

Dit is het privacy statement (“Privacy Statement”) van HRM101 BV, hierna genoemd “HRM101”. HRM101 is verantwoordelijk voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. HRM101 verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens onder andere ten behoeve van haar bedrijfsvoering, het aanbieden van haar (online)diensten, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en deze beschikbaar te stellen als die voor u van belang zijn. Daarnaast verzamelt en verwerkt HRM101 Persoonsgegevens over klanten om de HRM101 Tips van de Week te kunnen versturen.

Door gebruik te maken van de diensten van HRM101, dan wel door informatie op te vragen, dan wel door een bezoek aan de Website van HRM101, dan wel de online dienst middels het aanmelden voor het ontvangen van de Tips van de Week, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

 1. DEFINITIES

In deze Privacy Statement hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals gedefinieerd in artikel 4 AVG;

Privacy Statement: deze privacy verklaring van HRM101;

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoelt in de AVG;

Website: de website van HRM101: www.hrm101.nl

 1. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 HRM101 verzamelt Persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan HRM101 beschikbaar te stellen al dan niet in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld door het achterlaten van uw e-mailadres of door het registreren van interesses voor bepaalde diensten die HHRM101 aanbiedt. Het kan zijn dat u eerder Persoonsgegevens hebt verstrekt aan HRM101 (bijvoorbeeld als u al een klant bent of al eens klant bent geweest).

 • HRM101 verwerkt Persoonsgegevens in ieder geval voor/op de volgende wijzen:
 • Uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden of opdracht;
 • Bezoek Website;
 • Nieuwsbrieven, waaronder ook voor het versturen van de Tips van de Week;
 • Marketingdoeleinden;
 • Social Media;
 • Aanvraag informatie of offertes;
 • Werving en selectie van personeel;
 • Informatie die door u of uw adviseur aan ons kantoor wordt verstrekt.

2.3 HRM101 verwerkt in de regel alleen informatie die minimaal nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 Indien u gebruikmaakt van onze dienstverlening, is het mogelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde Persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

 • Bij een bezoek aan de Website slaan de servers automatisch (geanonimiseerde) informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal, datum en tijd van bezoek (“Bezoekgegevens”), één en ander conform artikel 6;
 • Voor een verzoek om (nadere) informatie en/ of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt HRM101 de daarvoor door u verstrekte contactgegevens (zoals naam en e-mailadres);
 • Als u ons via de Website aangeeft dat u geïnteresseerd bent in werken bij HRM101 of als u ons een curriculum vitae stuurt om te solliciteren op een van de vacatures van HRM101, dan zal HRM101 uw Persoonsgegevens gebruiken, één en ander conform artikel 4;
 • Om een persoonlijk account op de Website aan te maken, dient u uw (volledige) naam, adres, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken, ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van de Website.
 1. WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING

3.1 Als HRM101 uw Persoonsgegevens verwerkt, berust deze verwerking op de volgende grondslagen:

 • Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver;
 • Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van HRM101. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld sprake zijn bij verwerkingen met als doel:
 • Marketing;
 • Het werven van opdrachten (sales) in geval van bestaande klanten waar HRM101 een commerciële relatie mee heeft;
 • Het beheren van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer en accountmanagement);
 • Het optimaliseren of personaliseren van content (van de Website);
 • Het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering;
 • U heeft specifiek en expliciet toestemming verleend om Persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. We zullen uw Persoonsgegevens dan uitsluitend verwerken voor dat doel waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. In voornoemd geval kunt u uw gegevens toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 1. WERVING

4.1 Omdat HRM101 de Website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de Website uw curriculum vitae aan HRM101 sturen. De door u verstrekte persoonsgegevens in dit kader worden door HRM101 uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Voor wervings- en selectiedoeleinden binnen HRM101; voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld
 • Voor het maken van een afspraak indien HRM101 u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
 • In geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie bij HRM101 die vacant is of kan worden.
 1. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

5.1. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG, worden alleen door HRM101 verzameld wanneer u deze vrijwillig heeft verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en/of regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt in ieder geval verstaan, etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, gezondheid of seksuele geaardheid. Als u bijzondere persoonsgegevens, om welke reden dan ook, aan HRM101 verstrekt, gaat HRM101 er van uit dat u HRM101 expliciet toestemming geeft om die informatie te verwerken.

 1. AUTOMATISCH VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 IP-ADRES

6.1.1 Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen door HRM101 worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm door HRM101 worden gebruikt om trends in het gebruik van de Website te herkennen en om performances analyses uit te voeren.

6.2 COOKIES

6.2.1 Om de Website goed te laten functioneren, maakt HRM101 onder andere gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

6.2.2 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de Website en andere websites van HRM101, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

6.3 WEB BEACONS

6.3.1 HRM101 adverteert op websites van derden. Om het succes van reclames te meten, kan HRM101 hierbij gebruikmaken van technologie voor bezoekersherkenning met namen als ‘web beacons’ of ‘action tags’ die het aantal bezoekers tellen die op de Website zijn terechtgekomen nadat hen op de website van de derde een HRM101 advertentie is getoond, HRM101 gebruikt deze technologie niet om Persoonsgegevens te verkrijgen, maar zij gebruikt die om de effectiviteit van de advertenties te meten.

6.4 Door gebruik te maken van de Website stemt u in met het plaatsen van cookies en web beacons op uw computer of mobiele apparaat. Wilt u geen cookies of web beacons ontvangen, dan moet u de Website niet meer bezoeken of de instellingen van uw browser zodanig aanpassen.

 1. SOFTWARE TOOLS EN SOCIAL MEDIA

7.1 HRM101 maakt gebruik van diverse software tools zoals: Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”) en Hotjar en HubSpot. Zo wordt Google Analytics gebruikt voor analyse en verbetering van het gebruik van de Website.

7.1.1 HRM101 heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ook heeft HRM101 het laatste octet van IPadressen gemaskeerd, zodat er geen volledige IPadressen door Google Analytics worden verzameld. Verder zijn alle opties met betrekking tot het delen van gegevens met Google in Google Analytics uitgezet. Ten slotte maak HRM101 geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

7.1.2. Google biedt door middel van een browserextensie een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics, zodat wordt voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor Google Analytics. Indien u hier gebruik van wil maken kunt u de browserextensie hier downloaden.

7.2 Het kan zijn dat middels deze software tools persoonsgegevens van u worden verzameld, welke vervolgens worden geanonimiseerd en niet te herleiden zijn naar u. U wordt aangeraden de privacy statements behorend bij deze software tools (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met deze gegevens doen.

7.3 Op de Website zijn ook buttons en opgenomen om de Website te delen op social media zoals [Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en YouTube van YouTube LLC] (“social media”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. HRM101 heeft daarop geen verdere invloed. U wordt aangeraden de privacy statements van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen.

7.4 De software tools en de social media mogen de via hun cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. De software tools en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. HRM101 is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 1. E-MAIL

8.1 Via diverse manieren kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, kunnen uw gebruikersnaam en uw e-mailadres vermeld staan, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht op neemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat HRM101 voormelde Persoonsgegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ ter beantwoording van uw e-mail.

 1. DIRECT MARKETING

9.1 Behalve voor bijvoorbeeld mailinglijsten, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/ of informatie van HRM101 wenst te ontvangen, kan HRM101 uw Persoonsgegevens ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door HRM101, die u eventueel ongevraagd is toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw Persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van HRM101 ontvangt, kenbaar maken. HRM101 zal dan verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

 1. DERDEN

10.1 HRM101 heeft voor de in deze Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden meerdere Verwerkers ingeschakeld, met wie zij diverse verwerkersovereenkomsten heeft gesloten die erop ziet dat de Verwerkers voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

10.2 HRM101 kan Persoonsgegevens delen met overheidsinstanties, belastingautoriteiten, notarissen en/ of het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u. HRM101 kan bovendien gegevens delen met andere adviseurs of overige externe partijen indien dit vereist is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en uitsluitend na expliciete toestemming van u.

10.3 HRM101 kan uw Persoonsgegevens delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen. Alsdan zal er met de betreffende derde partijen een passende (verwerkers) overeenkomst gesloten worden waarin onder andere een juiste en veilige verwerking van de Persoonsgegevens is gewaarborgd.

10.4 HRM101 kan ook Persoonsgegevens opslaan in een ander land dan waar u bent gevestigd of woonachtig bent. Indien en voor zover door HRM101 Persoonsgegevens worden doorgegeven naar het buitenland, vindt dit plaats in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.

10.5 HRM101 kan Persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de Persoonsgegevens worden verwerkt.

10.6 HRM101 is bovendien in bepaalde situaties verplicht om Persoonsgegevens openbaar te maken, denk hierbij aan een wettelijk voorschrift, een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.

10.7 Uw Persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of bedreiging van de veiligheid. HRM101 zal hieraan gehoor geven.

10.8 HRM101 verkoopt geen Persoonsgegevens aan derden.

10.9 Voor het overige zal HRM101 uw Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van HRM101 in uw belang is.

 1. DOORGIFTE NAAR ANDERE HLB ENTITEITEN

11.1 HRM101 kan Persoonsgegevens doorgeven aan andere HLB entiteiten, die deel uitmaken van de HLB-netwerk. Deze entiteiten mogen de Persoonsgegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u die aan HRM101 hebt verstrekt. Wanneer u gegevens op de Website plaatst, gaat HRM101 er van uit dat u HRM101 expliciet toestemming geeft om die informatie te delen met andere HLB entiteiten die deel uitmaken van de HLB organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u Persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan HLB kenbaar te maken.

 1. EXTERNE LINKS

12.1 HRM101 heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, geldt het Privacy Statement daar niet meer. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. HRM101 is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacy statement van deze websites door te lezen alvorens (Persoons)gegevens te verstrekken.

 1. RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERZAMELDE GEGEVENS

13.1 U hebt het recht om inzage te krijgen in uw Persoonsgegevens, die HRM101 van u verwerkt. Hiervoor kunt u HRM101 vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt Onderaan deze Privacy Statement vind u onze contactgegevens.

13.2 U hebt het recht om de Persoonsgegevens die HRM101 van u heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.

13.3 In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u het recht uw Persoonsgegevens te laten verwijderen.

13.4 In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u recht om minder Persoonsgegevens door HRM101 te laten verwerken.

13.5 In een aantal wettelijk bepaalde gevallen hebt u het recht om uw Persoonsgegevens over te laten dragen aan derden.

13.6 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door HRM101.

13.7 U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezicht houdende autoriteit.

13.8 Indien u zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan HRM101.

13.9 Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven en u wilt die niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het betreffendelink in de email.

 1. KINDEREN

14.1 De Website is niet bedoeld voor het gebruik door kinderen tot 16 jaar. HRM101 begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving en zij verzamelt of bewaart niet bewust informatie over kinderen, behalve als dit onderdeel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van de dienstverlening van HRM101, dan wel onderdeel uitmaakt van de Online Diensten HRM101.

 1. BEWAARTERMIJN

15.1 HRM101 bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar (Online) diensten tenzij zij op grond van wettelijke en/of fiscale bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. BEVEILIGING

16.1 HRM101 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

16.1.1 Opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups;

16.1.2 Toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

16.1.3 Alle werknemers van HRM101 dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden;

16.1.4 Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van HRM101, en

16.1.5 Deze werknemers hebben zich er toe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

16.2 Ondanks dat HRM101 alle passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw Persoonsgegevens risico’s verbonden die inherent zijn aan bijvoorbeeld het gebruiken van internet in het maatschappelijke verkeer.

 1. CONTACT

11.1 Ingeval van vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Statement of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met ons via info@hrm101.nl.

 1. WIJZIGINGEN

18.1 HRM101 behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te wijzigen. De datum van de laatste wijziging is onder aan het Privacy Statement vermeld. U wordt aangeraden deze Privacy Statement regelmatig op de Website te controleren. Voortgezet gebruik van de Website na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacy Statement.