Kernwaarden

Ondernemers moeten doen waar ze goed in zijn: ondernemen! Voor ondernemers is het steeds lastiger om met de kern van de onderneming bezig te zijn: producten maken en innoveren, diensten leveren en verbeteren. HRM101 ziet het als haar missie om werkgevers hierbij te ontlasten door te ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van het personeelsbeleid (HRM) en door zoveel te streven naar: ‘de juiste persoon op de juiste plek’.

Hogere effectiviteit van werknemers

Uw werknemers kunnen het verschil tussen winst en verlies maken. Het is daarom van belang dat uw personeel goed gemotiveerd en met de juiste kennis en kunde aan de slag gaat en blijft. Dit start al met de juiste persoon op de juiste plek neer te zetten, waarbij werknemerstevredenheid een grote rol speelt.

De tijd van een ‘levenslang dienstverband’ is voorbij. Steeds belangrijker wordt het om continu de kwaliteiten van werknemers en hun rol in de bedrijfsprocessen optimaal te matchen. Duidelijke functieprofielen, (bij)scholing, beoordeling (op functioneren) en coaching dragen hier onmiskenbaar aan bij.

Personele kosten onder controle

Personeel in dienst hebben is erg duur. Niet alleen de salarissen moeten iedere maand worden betaald, maar ook sociale lasten, huisvesting, verzekeringen, reiskosten, vergoedingen & verstrekkingen en secundaire arbeidsvoorwaarden drukken jaarlijks stevig op de begroting.

Daarom is het van groot belang dat u om te beginnen de personele kosten, zowel de directe als de indirecte, inzichtelijk heeft. Dat is een goed startpunt om actief met deze kosten aan de slag te gaan met als doel deze beter te beheersen. Denk hierbij aan het efficiënter inregelen van arbeidsvoorwaarden, maar ook het voorkomen van boetes en het onnodig doorbetalen van loon.

Personele risico’s beheersbaar

Het in dienst hebben van personeel berengt ook risico’s met zich mee. Daarnaast zijn de positie van werknemers, hun rechten & plichten en de relatie tussen werknemers en werkgevers geregeld in wet- en regelgeving, in cao’s, in individuele overeenkomsten en reglementen.

De wet- en regelgeving hieromtrent wordt steeds complexer en specifieker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Arbeidstijdenwet, de Wet Werk en Zekerheid of de Wet verbetering Poortwachter. Om alle bepalingen goed na te leven en om personele risico’s goed in te dekken, dienen zaken als arbeidscontracten, verzuimbegeleiding en personeelsdossiers in orde te zijn. Maar denk hierbij ook aan een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of een Arbobeleid. Regelingen en procedures kunnen worden vastgelegd in een personeelshandboek.

Vergroten 'Werkgeluk' van werknemers

Uw belangrijkste kapitaal is het werknemerskapitaal. Onmiskenbaar is het daarom van belang dat uw mensen goed in hun vel zitten. Immers, als zij goed gemotiveerd aan het werk gaan draagt dit des te meer bij aan het bereiken van de doelstellingen. De werknemerstevredenheid dient daarom goed in de gaten te worden gehouden.

Om hier optimaal invulling aan te kunnen geven, is het niet alleen van belang om het arbeidsvoorwaardenpakket marktconform aan te blijven bieden, maar ook de individuele (groei)ambities van uw werknemers serieus te nemen. Investeren in personeel doet u niet alleen in geld, maar ook vooral in persoonlijke aandacht.

regelmatig een gratis en nuttige HRM tip in uw mailbox?

dot
aanmelden meer tips; voer hier uw e-mail adres in:

Afmelden? Klik hier