• hogere effectiviteit van werknemers
  Bekijk onze diensten
 • vergroten werkgeluk werknemers
  Bekijk onze diensten
 • personele
  kosten onder
  controle
  Bekijk onze diensten
 • personele
  risico's
  beheersbaar
  Bekijk onze diensten

Diensten

HRM101 BV is een in personele zaken gespecialiseerde partner voor ondernemende werkgevers. Naast het volledig verzorgen van de salarisadministratie voor werkgevers, adviseren en ondersteunen we met ons team van professionals bij alle personele vraagstukken die komen kijken bij het in dienst nemen, hebben en houden van personeel. Onze diensten zijn als volgt onder te verdelen:

HR Basics

Arbeidsomstandighedenbeleid
Het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid, is een verplichting voor iedere werkgever. Doel is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Met een Arbobeleidsplan geeft u duidelijkheid hoe je hier als... lees meer
Arbeidsvoorwaarden & CAO
Wij ondersteunen ondernemende werkgevers bij het op de juiste manier bepalen, verbeteren, toepassen en naleven van de arbeidsvoorwaarden. Het referentiekader is hierbij: de juiste wet- en regelgeving toepassen, de cao... lees meer
Basistraining Vertrouwenspersoon
Op basis van… ARBO wet: verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking psychosociale arbeidsbelasting (PSA); Goed Werkgeverschap (Burgerlijk Wetboek): ‘optimaal rekening houden met belangen en gevoelens van werknemers’;... lees meer
Cursus Preventiemedewerker
Inleiding Elke organisatie is wettelijk verplicht om minimaal één medewerker aan te wijzen die als preventiemedewerker fungeert, meestal naast hun ‘gewone’ functie. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid,... lees meer
Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer
Naast de modules die zich richten op een specifiek onderwerp of onderdeel van HRM, is er ook een generieke module waarbij in de breedte een beroep kan worden gedaan op de kennis en kunde... lees meer
Module BHV & Module BHV+
BHV Basiscursus is een training voor medewerkers die nog geen bedrijfshulpverlening diploma hebben met een praktische hands-on aanpak. De volgende onderwerpen worden behandeld: eerste hulp, AED-training, communicatie, ontruiming en beperken en... lees meer
Personeels- & Salarisadministratie
We verzorgen voor alle soorten werkgevers de salarisadministratie inclusief de juiste toepassing op fiscaal gebied, zoals de loonaangiftes en de jaaropgave. Dit alles tegen een aantrekkelijk tarief per strook of... lees meer
RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
Als ondernemer loopt u risico’s; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval krijgt met een machine? Of een van uw medewerkers gevaarlijke... lees meer
(Arbeids)overeenkomsten
Arbeidsovereenkomsten opstellen. De arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is nogal eens onderhevig aan verandering. Het is van belang om de belangrijkste documenten met betrekking tot het in dienst hebben van personeel... lees meer
Training: ‘Leiding geven aan Verzuim’
Verzuimtraining ‘Leiding geven aan Verzuim’ Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het begeleiden van zieke werknemers. Het is niet altijd eenvoudig om sturing te geven aan een werknemer... lees meer

HR Development

E-Coaching (MKB Module)
Gedragsontwikkeling door online coaching Professionele groei van uw medewerkers en managers is een van de belangrijkste aspecten voor het goed runnen en succesvol zijn van uw onderneming. Heeft u ook... lees meer
Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer
Naast de modules die zich richten op een specifiek onderwerp of onderdeel van HRM, is er ook een generieke module waarbij in de breedte een beroep kan worden gedaan op de kennis en kunde... lees meer
Loopbaanontwikkeling (coaching)
Loopbaanontwikkeling Traject Een werknemer die stagneert in zijn loopbaan of in zijn persoonlijke groei, kan een groot risico vormen voor u als werkgever. Uitval (verzuim of disfunctioneren) of vertrek ligt... lees meer
Opleidingsbeleid
Daar waar mensen werken, wordt geleerd. Enerzijds door het opbouwen van werkervaring, anderzijds door het volgen van een cursus, training of opleiding. Verschillende vormen van leren zijn de training-on-the-job en... lees meer
Persoonlijke ontwikkeling
Het is als organisatie belangrijk om te investeren in werknemers die behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling, om op deze wijze deze werknemers aan de organisatie te binden en uitdaging te... lees meer
Talentmanagement & Teamontwikkeling
Werknemers zijn het belangrijkste onderdeel van een organisatie. Immers, zonder werknemers zou (bijna) geen enkele organisatie kunnen voortbestaan. Aangezien werknemers vaak binnen één of meerdere teams samenwerken, is het essentieel... lees meer
Werkgelukonderzoek | Medewerkerstevredenheid
Een onderzoek naar het Werkgeluk van medewerkers binnen de organisatie geeft inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers ten opzichte van hun werk. Het geeft een antwoord op... lees meer

HR Performance

Arbeidsjuridische vraagstukken
Het up-to-date blijven op het gebied van arbeidsrecht wordt vaak beschouwd als een echte uitdaging doordat de wet- en regelgeving vaak verandert in Nederland. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om inzicht... lees meer
E-Coaching (MKB Module)
Gedragsontwikkeling door online coaching Professionele groei van uw medewerkers en managers is een van de belangrijkste aspecten voor het goed runnen en succesvol zijn van uw onderneming. Heeft u ook... lees meer
Functiegebouw & Salarishuis
We stellen voor u een functiegebouw op als HR-instrument dat aansluit op het (al bestaande of eventueel ook op te stellen) organogram. Het functiegebouw bestaat uit een gedetailleerd bouwwerk dat... lees meer
Functieprofielen
Functieprofielen opstellen. We stellen een format voor een functieprofiel op. We sluiten aan op de eventuele branche- en cao-bepalingen en borduren voort op het geldende functie- en salarishuis. Voorts vullen... lees meer
Gesprekscyclus (functioneren & beoordelen)
Ontwikkelen en uitvoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wij stellen voor u een functionerings- en beoordelingscyclus samen. Om te beginnen passen we de systematiek aan op uw wensen, het soort functies binnen... lees meer
Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer
Naast de modules die zich richten op een specifiek onderwerp of onderdeel van HRM, is er ook een generieke module waarbij in de breedte een beroep kan worden gedaan op de kennis en kunde... lees meer
Mecruit Academy
Schrijf je nu in voor de Mecruit Academy en beleef een wervelende introductie in het op effectieve wijze uitvoering geven aan recruitment binnen de eigen organisatie. Met de enthousiaste inbreng van... lees meer
Medezeggenschap
In Nederland is ‘medezeggenschap’ een veelvoorkomende term, wat inhoudt dat stakeholders en betrokkenen, zoals cliënten en werknemers, worden meegenomen in besluiten door de organisatie. Dit met het oog op een... lees meer
Recruitment (ondersteuning bij invulling vacature)
Als er één vacature is, die zo snel mogelijk ingevuld moet worden en je durft het als werkgever zelf te doen! Dat je daar bij wat ondersteuning nodig hebt, snappen we natuurlijk.... lees meer
Selectie Assessment (bij Werving & Selectie)
Een selectie assessment is gericht op het onderzoeken of een kandidaat daadwerkelijk de competenties, waaraan in een functie moet worden voldaan, in huis heeft. Wij gebruiken hierbij de Cognisess methode... lees meer
(Job) Coaching
Jobcoach Traject Om verschillende redenen kan het erg zinvol zijn om een Jobcoach Traject in te zetten met een werknemer: uitval voorkomen, het werkvermogen verbeteren, de werknemer beter laten functioneren... lees meer
Personeelshandboek
Personeelshandboek opstellen. Door duidelijk te bepalen wat u van uw werknemer verwacht en wat uw werknemer van u mag verwachten, kunnen escalaties worden voorkomen. Van belang is het om hierbij... lees meer
Verzuimcasus (complex verzuim)
Verzuimcase: een zieke werknemer. Het kan natuurlijk voorkomen dat een verzuimdossier u zorgen baart. Een werknemer is ziek geworden en u wilt er zeker van zijn dat de re-integratie in... lees meer
Verzuimaanpak (beleid & protocol)
Opstellen verzuimbeleid en verzuimprotocol. Samen met u stellen we een beleid op waarin de ambities, doelstellingen en aanpak met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid worden uitgewerkt. U bent immers verantwoordelijk... lees meer