fbpx

Personeels- & Salarisadministratie

Onze samenwerkingspartner HLB Van Daal verzorgt voor alle soorten werkgevers de salarisadministratie inclusief de juiste toepassing op fiscaal gebied, zoals de loonaangiftes en de jaaropgave. Dit alles tegen een aantrekkelijk tarief per strook of per handeling. Neem gerust contact op René van Rijsbergen op telefoonnummer:  0416 33 05 05 of via email: r.rijsbergen@hlb-van-daal.nl voor meer informatie.

Daarnaast kunnen we ondersteunen bij het actueel en volledig houden van uw personeelsdossiers en het voeren van de personeelsadministratie. Denk aan het doorvoeren van mutaties, de verlof- & verzuimadministratie en het beheren van de contracten. Hierbij passen wij een actieve signalering toe.

Arbobeleidsplan

Het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid, is een verplichting voor iedere werkgever. Doel is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Met een Arbobeleidsplan geeft u duidelijkheid hoe je hier als werkgever concreet invulling aan geeft. Het Arbobeleidsplan is een verzameling van verschillende beleidsstukken of een verwijzing daarnaar, evenals een verklaring van hoe een en ander ingeregeld is binnen de organisatie. Het behelst zaken als: doel van het Arbobeleid, verantwoordelijken arbozorg, preventieve zorg (preventiemedewerker), deskundige ondersteuning, Arbo-commissie, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), bedrijfshulpverlening (BHV), verzuimbeleid, voorlichting, vertrouwenspersoon, registratie arbeidsongevallen, arbeidstijden, psychosociale arbeidsbelasting en ongewenste omgangsvormen.

Cursus Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor uw werknemers. Zij kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het verkleinen van de risico’s.

Op 1 juli 2017 is de arbeidsomstandighedenwet aangepast. Ook de preventiemedewerker heeft hiermee te maken.

De opleiding Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Voor de preventiemedewerker is een opleiding niet verplicht, maar wel aan te raden.

De opleiding wordt gegeven door deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

De opleiding Preventiemedewerker is voor zowel beginnende als ervaren preventiemedewerkers en wordt gegeven voor maximaal 12 deelnemers en duurt 1 dag. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Arbo-wetgeving
 • Veranderingen in de Arbo-wet 2017
 • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
 • Organiseren van preventietaken
 • Werkgevers- en werknemersverplichtingen
 • Aansprakelijkheid
 • Partijen in arboland
 • De preventiemedewerker als adviseur
 • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
 • Waar haal ik mijn informatie
 • Cursusmateriaal en afsluiting
 • Elke deelnemer ontvangt een naslagwerk en een certificaat van deelname.

Neem contact met ons op over data en prijzen.

Op 13 juni organiseert HRM101 BV i.s.m. HLB Van Daaleen ééndaagse opleiding Preventiemedewerker: https://lnkd.in/drKxYJn Als (toekomstige) Preventiemedewerker beschik je hierna over de juiste deskundigheid en tools om (proactief) de taken van een Preventiemedewerker op te pakken. Meer weten of aanmelden? https://lnkd.in/drKxYJn

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Als ondernemer loopt u risico’s; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval krijgt met een machine? Of een van uw medewerkers gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel?

Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Kortom, behoorlijke risico’s!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Een RI&E is voor iedere ondernemer met personeel verplicht!

RI&E uitvoeren met toetsing door de kerndeskundige:

 • §  Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden spelen in er in het bedrijf/de organisatie? Resultaat: een lijst met alle ARBO risico’s in het bedrijf.
 • §  Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico? Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.
 • §  Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen? Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
 • §  Stap 4: Toetsen van de RI&E: door de externe kerndeskundige. Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
 • §  Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak. Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden!

Werkgelukonderzoek | Medewerkerstevredenheid

Een onderzoek naar het Werkgeluk van medewerkers binnen de organisatie geeft inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers ten opzichte van hun werk. Het geeft een antwoord op vragen als: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Hierbij wordt de werkhouding gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen en veranderingen in de organisatie.

Wanneer de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is en de medewerker gelukkig is in zijn werk, zal de medewerker een grote betrokkenheid en bevlogenheid vertonen bij het werk en bij de organisatie. Ook de loyaliteit die een medewerker heeft naar zijn collega’s en de organisatie is bepalend voor zijn houding ten opzichte van het werk.

Vanuit werkgevers ontstaat vaak de vraag om de balans op te maken voor wat betreft de attitude van medewerkers in de organisatie. Hoe tevreden zijn zij met hun werk en zijn zij gelukkig in de organisatie? Hoe staat het met hun werkgeluk en bevlogenheid en waar kunnen we nog bijsturen en verbeteren?

Met de resultaten kan voorts gericht aan de slag worden gegaan in een concreet verbeterproject.

Selectie Assessment (bij Werving & Selectie)

Een selectie assessment is gericht op het onderzoeken of een kandidaat daadwerkelijk de competenties, waaraan in een functie moet worden voldaan, in huis heeft. Wij gebruiken hierbij de Cognisess methode van IVY Works. We brengen eerst in kaart welke cognitieve capaciteiten, emotionele capaciteiten, vaardigheden en persoonskenmerken nodig zijn voor een bepaalde functie en een specifieke werkomgeving. We kijken hierbij ook naar de groepsdynamiek (team waarbinnen iemand zal gaan werken). Voorts laten we kandidaten een aantal game based assessments maken en een aantal vragenlijsten invullen om vervolgens hun profiel af te kunnen zetten tegen het gewenste profiel. Hieruit volgt een kernachtige rapportage waaruit blijkt hoe geschikt iedere kandidaat is voor het gewenste profiel.

Eventueel vullen we dit aan met een rollenspel bij u of bij ons op locatie. Wij zetten daartoe ervaren rollenspelers in.

Loopbaanontwikkeling (coaching)

Loopbaanontwikkeling Traject

Een werknemer die stagneert in zijn loopbaan of in zijn persoonlijke groei, kan een groot risico vormen voor u als werkgever. Uitval (verzuim of disfunctioneren) of vertrek ligt op de loer, beide uitwegen vormen mogelijk een flinke kostenpost.

Middels de inzet van loopbaan onderzoeksinstrumenten komt er zicht op kwaliteiten, drijfveren en interesses. Vervolgens zal er in de gesprekken zicht komen op (werk)gedrag, patronen en (belemmerende) overtuigingen. Middels de coachingsgesprekken en ervaringsoefeningen worden vervolgens patronen doorbroken om uiteindelijk beter zicht te krijgen op de persoonlijke ontwikkelingstaak.

Het doel is om een medewerker zelf in beweging te laten komen en opnieuw koers te laten uitzetten. Om vervolgens als organisatie duidelijkheid te verkrijgen over waar een medewerker naar toe wil, of dat (op termijn) haalbaar is en wat er voor nodig is –(bijvoorbeeld aan opleiding/training/coaching) om het gestelde loopbaandoel te bereiken.

E-Coaching (MKB Module)

Gedragsontwikkeling door online coaching

Professionele groei van uw medewerkers en managers is een van de belangrijkste aspecten voor het goed runnen en succesvol zijn van uw onderneming. Heeft u ook wel eens het gevoel dat u duidelijk schept over het gewenste gedrag in uw organisatie, maar dat het op de werkvloer nog niet tot uiting komt. Vreemd is dit niet, want we weten namelijk uit psychologisch onderzoek hoe mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Het gedrag moet in de praktijk gebracht worden en op een continue manier geoefend en gemotiveerd worden.

Online coaching zorgt ervoor dat deze randvoorden gerealiseerd worden en dat uw medewerkers en managers echt gewenst gedrag gaan laten zien en ontwikkelen. In deze module krijgen de deelnemers een online coach die hen gaat helpen hun persoonlijke ontwikkeldoelstellingen in de praktijk te gaan brengen. Zij zullen online gesprekken voeren en in het geschreven woord aan de slag gaan met op maat gemaakte oefeningen, theorie en ondersteuning.

Zo realiseren ze echt hun potentieel en krijgt u veel meer terug voor uw investering dan bij reguliere trainingen of coaching. Heeft u een medewerker met een ontwikkel doel. Deze wordt dan voor 10 weken gekoppeld aan onze online coach en zal een intensief traject doorlopen, waarbij er zo’n twee keer per week contact is. Dit zorgt voor een veel effectiever en efficiënter ontwikkelproces.

Functiehuis & Salarishuis

We stellen voor u een functiehuis op als HR-instrument dat aansluit op het (al bestaande of eventueel ook op te stellen) organogram. Het functiehuis bestaat uit een gedetailleerd bouwwerk dat omschrijft wat van de werknemers in een functie verwacht wordt. Het functiehuis kan daarna als kapstok gebruikt worden om de overige HR-activiteiten en -instrumenten aan op te hangen, zoals de gesprekscyclus, ontwikkelmogelijkheden, strategische personeelsplanning, recruitment, werving & selectie, etc.

In aansluiting hierop stellen we voor u een salarishuis op. Het salarishuis koppelt daarnaast de functies – beschreven in het functiehuis – aan de salarissen. Het salarissysteem vormt een basis voor (resultaatgericht) belonen en de toepassing van de arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen ten behoeve van het (functie-) en salarishuis salarisbenchmarks worden uitgevoerd.

Uiteraard houden we rekening met de eventuele cao- en branchebepalingen die van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaarden & CAO

Wij ondersteunen ondernemende werkgevers bij het op de juiste manier bepalen, verbeteren, toepassen en naleven van de arbeidsvoorwaarden. Het referentiekader is hierbij: de juiste wet- en regelgeving toepassen, de cao naleven en marktconform inspelen op de trends op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. We komen vrijblijvend een check doen op de arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie.

Voorts kunnen we de arbeidsvoorwaarden (marktconform) gaan aanpassen/optimaliseren of (in een werkingssfeer onderzoek) controleren of eventueel cao- & branchebepalingen van toepassing zijn.

Arbeidsmarktcommunicatie (Employer Branding)

Als je als werkgever structureel en professioneel invulling wil geven aan recruitment en je er in gelooft dat je dit zelf kan. Je verwacht binnen een tijdsbestek van een jaar minimaal vijf tot tien vacatures in te gaan vullen. Wij helpen je bij de implementatie van ‘recruiten-doe-je-zelf’ middels een employer branding campagne en het inregelen van een geschikt ATS. Daarnaast gaan we structureel invulling geven aan People Analytics en job- en vacaturemarketing serieus inrichten (en efficiënt inkopen).

Voor meer informatie ga naar de website van Mecruit.

Mecruit is een initiatief van HRM101.

Basistraining Vertrouwenspersoon

Op basis van…

 • ARBO wet: verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking psychosociale arbeidsbelasting (PSA);
 • Goed Werkgeverschap (Burgerlijk Wetboek): ‘optimaal rekening houden met belangen en gevoelens van werknemers’;
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling: bescherming tegen discriminatie (art. 1 Grondwet);
 • Jurisprudentie: het pakt voor werkgevers gunstig uit als er een vertrouwenspersoon betrokken is (bij incidenten).

…zullen werkgevers actief aan de slag moeten met het voorkomen, begeleiden en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen hun organisatie. PSA betreft:

 • agressie en geweld;
 • seksuele intimidatie;
 • discriminatie;
 • pesten;
 • werkdruk.

Een goede (concrete) manier om hier invulling aan te geven, is door een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO) aan te stellen. Hierdoor wordt de drempel lager voor betrokken werknemers om te melden, is de initiële opvang ingeregeld en wordt de afhandeling van incidenten (oplossen, begeleiding) verder geoptimaliseerd. Tevens heeft de VP OO een preventieve functie door voorlichting te geven en (het management) te adviseren.

Wij adviseren dan ook om minimaal 1 VP OO aan te stellen als werkgever. HRM101 organiseert regelmatig de basistraining ‘Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO)’. Hierbij wordt stilgestaan bij wettelijke bepalingen, organisatorische kaders, wetenschappelijke visie en beleidsrichtlijnen voor de VP OO. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan hoe om te gaan met emoties, gesprekstechnieken en zijn er volop rollenspelen.

De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Deze training geven wij samen met onze samenwerkingspartner ‘De Loopbaankamer’;
 • De training vindt plaats in onze trainingsruimte op Talent Square in Tilburg;
 • In totaal beslaat de training drie dagdelen;
 • Aan het einde van de training of tijdens de training wordt een heerlijke lunch geserveerd;
 • De deelnemers worden klaargestoomd om de rol van VP OO effectief te kunnen vervullen binnen hun organisatie;
 • De training heeft een pragmatische insteek: door de inzet van rollenspelers worden situaties zoals in de praktijk gecreëerd;
 • De training wordt verzorgd door een Senior HR Professional, ervaren rollenspelers en een gecertificeerde Coach/Trainer;
 • Ook krijgen deelnemers ter voorbereiding en als naslagwerk ‘Gids voor Vertrouwenspersonen’ van Cor van Duijnhoven;
 • Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

De eerstvolgende editie vindt plaats in mei 2019 en beslaat drie dagdelen: dinsdag 7 mei 2019 (ochtend = dagdeel 1 en middag = dagdeel 2) en dinsdag 28 mei 2019 (ochtend = dagdeel 3)

Voor meer informatie, neem contact op met Gijs van Zon via gijs@hrm101.nl of 013 – 536 25 16 om deel te nemen!

De kosten per persoon (incl. lunch, incl. lesmateriaal, incl. boek, excl. btw.) bedragen 850,- EUR in totaal (dus voor drie dagdelen).

Bovenstaand betreft een ‘open training’ maar een in-house voor uw organisatie specifiek is uiteraard ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inschrijven: Basistraining Vertrouwenspersonen

drie dagdelen: dinsdag 7 mei 2019 (ochtend = dagdeel 1 en middag = dagdeel 2) en dinsdag 28 mei 2019 (ochtend = dagdeel 3)
 • Extra deelnemers

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

‘Recruiten-doe-je-zelf’ Academy

Schrijf je nu in voor de ‘Recruiten-doe-je-zelf’ Academy en beleef een wervelende introductie in het op effectieve wijze uitvoering geven aan recruitment binnen de eigen organisatie. Met de enthousiaste inbreng van ervaren vakspecialisten, die een ruime staat van dienst in het vak hebben. Ga voor meer informatie en inschrijven naar het actuele nieuws hierover op de website van Mecruit: klik hier

Mecruit is een initiatief van HRM101

Recruitment (ondersteuning bij invulling vacature)

Als er één vacature is, die zo snel mogelijk ingevuld moet worden en je durft het als werkgever zelf te doen! Dat je daar bij wat ondersteuning nodig hebt, snappen we natuurlijk. Daarom bieden wij ook ondersteuning op één enkele vacature. Klik hier voor meer informatie.

BPV (Beroepspraktijkvorming) & Opleidingsbeleid

BPV
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel in het beroepsonderwijs voor zowel de leerbanen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) als de stages in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). In dit onderdeel wordt de leerling in de praktijk opgeleid bij het leerbedrijf. Hiervoor wordt er vanuit het bedrijf een praktijkbegeleider aangesteld.
Met de module BPV krijgt de praktijkbegeleider handvatten en inzichten om een werknemer zo goed mogelijk te begeleiden in de beroepspraktijkvorming van de opleiding die er wordt gevolgd. Tevens wordt inzichtelijk voor de praktijkbegeleider welke taken en verantwoordelijkheden er zijn in het begeleiden van de werknemer. Dit wordt ondersteund door het aanleveren van diverse checklists en begeleidings- en beoordelingsdocumenten.
Het doel is om de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden op weg naar diplomering waardoor de kans van slagen wordt vergroot en waardoor de werknemer met het diploma beter gaat functioneren in zijn of haar (nieuwe) werkzaamheden en meer vertrouwen krijgt in het uitvoeren daarvan.
Opleidingsbeleid
“CFO: What happens if we train our employees and they leave? CEO: What happens if we don’t and they stay?”
Investeren in opleiding en training als werkgever is investeren in beter ontwikkeld en gemotiveerd personeel. Dit betaalt zich later uit in de verhoogde motivatie en arbeidsproductiviteit van een medewerker. Tevens raakt de medewerker meer betrokken bij het bedrijf wat onder andere ziekteverzuim kan verminderen.
Via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) is het mogelijk om zowel huidig personeel als nieuw personeel op te leiden tot kundige en gemotiveerde medewerkers. Maar ook een masterstudie of bijscholingscursus zal op termijn enorme toegevoegde waarde leveren. Met de module Opleiding wordt er binnen het bedrijf gekeken wat de vraag is met betrekking tot scholing en op welke manier dit het beste ingezet kan worden. Dit kan op individuele basis maar ook op basis van het opleiden van een groep.
Naast het voordeel van gediplomeerd en gemotiveerd personeel kunt u gebruik maken van subsidieregelingen zoals de Subsidie Praktijkleren (SPL) waardoor de totale kosten van de investering gereduceerd kunnen worden.

Module BHV & Module BHV+

BHV Basiscursus is een training voor medewerkers die nog geen bedrijfshulpverlening diploma hebben met een praktische hands-on aanpak. De volgende onderwerpen worden behandeld: eerste hulp, AED-training, communicatie, ontruiming en beperken en bestrijden van een beginnende brand. De training wordt gegeven door één van onze professionele docenten voor maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding.

De cursus is inclusief:

 • het BHV-cursusboek
 • het BHV-examen
 • het BHV-certificaat
 • het BHV-pasje in creditcardformaat
 • koffie en thee

De BHV-cursus neemt twee dagen in beslag.

DAG 1. LEVENSREDDENDE HANDELINGEN

 • Reanimatie & AED
 • Hoe te handelen bij shock
 • Slagaderlijke bloedingen
 • Hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen
 • Rautek- en ondersteuningsgreep
 • Stabiele zijligging

 DAG 2. COMMUNICATIE, ONTRUIMING EN BRANDBESTRIJDING

 • Wettelijke achtergrond BHV
 • Ontruimingsaspecten
 • Preventie
 • Verbranding en blussen (theorie en praktijk)
 • Communicatie bij incidenten
 • BHV aspecten bij de opdrachtgever

Het kan voorkomen dat het programma van de cursusdagen in omgekeerde volgorde wordt gegeven.

BHV Retraining:

Voor het up to date houden van de kennis en praktische vaardigheden van uw BHV’ers worden door heel Nederland herhalingscursussen aangeboden. De herhalingscursus is alleen voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basiscursus hebben afgerond. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 1 jaar en 3 maanden.

De BHV-cursus Herhaling:

 • wordt gegeven in 1 dag
 • heeft een praktische aanpak
 • behandelt de modules eerste hulp, AED-training, beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming
 • wordt gegeven door van onze professionele docenten
 • bestaat uit maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding

Inbegrepen zijn:

 • het BHV-certificaat
 • het BHV-pasje op creditcardformaat
 • koffie en thee

Bij deze BHV-herhalingscursus is het cursusboek niet inbegrepen. De cursist wordt geacht deze al in bezit te hebben.

BHV + (Eerstehulpverlener Allround):

 • is voor medewerkers die nog geen bedrijfshulpverlening en MFA-/EHBO-diploma hebben en breed inzetbaar zijn, bijvoorbeeld in sportcentra met horeca.
 • is een praktische, hands on-cursus
 • behandelt de modules eerste hulp allround, AED-training, communicatie, ontruiming, beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • wordt gegeven door onze professionele docenten
 • heeft maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding

De cursus is inclusief:

 • het BHV/MFA-cursusboek
 • het BHV en MFA-examen
 • het BHV en MFA-certificaat
 • het BHV en MFA-pasje in creditcardformaat
 • koffie en thee

BHV+ Retraining:

Voor het up to date houden van de kennis en praktische vaardigheden van uw BHV’ers met het Medic First Aid certificaat. De herhalingscursus is alleen voor cursisten die met goed gevolg de BHV+-cursus hebben afgerond en een certificaat hebben dat niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden.

De BHV+ herhaling:

 • wordt gegeven in 3 dagdelen
 • heeft een praktische aanpak
 • behandelt de modules eerste hulp allround, AED-training, beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming
 • voor wie al een BHV+-cursus heeft afgerond
 • wordt gegeven door van onze professionele docenten
 • bestaat uit maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding.

Inbegrepen zijn:

 • het BHV-certificaat
 • het BHV-pasje op creditcardformaat
 • koffie en thee

Bij deze BHV+ Herhalingscursus zijn cursusboeken niet inbegrepen. De cursist wordt geacht deze al in bezit te hebben.

Functieprofielen

Functieprofielen opstellen.

We stellen een format voor een functieprofiel op. We sluiten aan op de eventuele branche- en cao-bepalingen en borduren voort op het geldende functie- en salarishuis. Voorts vullen we in samenwerking met u dit format concreet en op maat in voor de bij u geldende functies. In het kader van de in 2015 in werking getreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het nog meer van belang geworden om (dis)functioneren structureel te beoordelen en vast te leggen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de functie-eisen duidelijk zijn vastgelegd in functieprofielen om het (dis)functioneren überhaupt te kunnen vaststellen en beoordelen. Daarnaast helpt het functieprofiel bij het bespreken en concreet maken van doelstellingen die werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen.

Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer

Naast de modules die zich richten op een specifiek onderwerp of onderdeel van HRM, is er ook een generieke module waarbij in de breedte een beroep kan worden gedaan op de kennis en kunde van onze experts. We blijven sowieso op de achtergrond pro-actief mee denken en zijn daarnaast op afroep beschikbaar als er iets speelt met betrekking tot personeel, bijvoorbeeld bij indiensttreding, verzuim, verlof of functioneren. We geven dus gevraagd en ongevraagd advies en stellen een groot deel van ons instrumentarium beschikbaar zoals formulieren en standaard (beleids)documenten zodat u altijd up-to-date bent qua wet- en regelgeving.

Hierbij zijn drie vormen mogelijk:

 • op afroep / ad hoc: u belt, wij komen (ondersteunen)
 • een vast aantal uren per week of maand bij u op locatie en/of op afstand
 • ad interim: wij vervullen tijdelijk een interne HR functie bij u op locatie

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op!

Gesprekscyclus (functioneren & beoordelen)

Ontwikkelen en uitvoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Wij stellen voor u een functionerings- en beoordelingscyclus samen. Om te beginnen passen we de systematiek aan op uw wensen, het soort functies binnen uw bedrijf en de aard van de sector en branche. We zorgen voor de benodigde formulieren en borgen het invullen, vastleggen en het zorgvuldig bewaren ervan. We zijn een stok achter de deur bij het plannen en tijdig uitvoeren van de gesprekken. We kunnen ook deelnemen aan de gesprekken als objectieve personeelsdeskundige.

We hanteren hierbij onze best practice voor de gesprekscyclus:

(Job) Coaching

Jobcoach Traject

Om verschillende redenen kan het erg zinvol zijn om een Jobcoach Traject in te zetten met een werknemer: uitval voorkomen, het werkvermogen verbeteren, de werknemer beter laten functioneren (in huidige of toekomstige functie) of de werknemer beter laten landen in zijn of haar nieuwe werkomgeving.

Deze methodiek wordt juist ingezet als er behoefte is aan persoonlijke en intensieve begeleiding van een werknemer op zijn/haar persoonlijke functionerenVoorwaarde is dat werknemer zich bewust is van ontwikkelpunten en hieraan wil werken. Doel is om te bepalen welke aspecten bij het uitvoeren van de functie voor verbetering vatbaar zijn of een belemmering vormen. Voorts wordt er in dit traject met behulp van advies- en coachingsgesprekken samen met de werknemer gewerkt aan zijn/haar thema’s. Inzet van een persoonlijkheidsonderzoek is onderdeel van de methodiek.

Doel is gedragsverandering in de werksituatie, waardoor werknemer beter gaat functioneren, een grotere arbeidstevredenheid, dan wel meer rust en vertrouwen ervaart. Het kan hierbij gaan om allerlei aspecten: competenties, vaardigheden maar ook contextuele of omgevingsfactoren.

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten opstellen.

De arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is nogal eens onderhevig aan verandering. Het is van belang om de belangrijkste documenten met betrekking tot het in dienst hebben van personeel optimaal te laten aansluiten bij de wet- en regelgeving om risico’s te beheersen. Dit schept bovendien duidelijkheid tussen u en uw werknemers. De arbeidscontracten die u momenteel gebruikt, nemen we onder de loep (denk aan: onbepaalde tijd contract, bepaalde tijd contract, oproepcontract, min-max contract) en passen we aan, conform de actueel geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we uiteraard rekening met de bepalingen die voor u specifiek gelden zoals bedrijfseigen of branche gerelateerde bepalingen. Daarnaast is er in deze module ruimte om een bepaald aantal (standaard is dit vijf) individuele arbeidscontracten op te laten stellen of aan te laten passen. Heeft u dit niet meteen nodig? Geen probleem, dit recht blijft een jaar lang geldig.

Personeelshandboek

Personeelshandboek opstellen.

Door duidelijk te bepalen wat u van uw werknemer verwacht en wat uw werknemer van u mag verwachten, kunnen escalaties worden voorkomen. Van belang is het om hierbij in te spelen op de voor u relevante regelingen. Denk hierbij aan: reiskostenregeling, secundaire arbeidsvoorwaarden, veiligheidsmaatregelen, ter beschikking gestelde middelen, indiensttreding, huisregels, verzuimprotocol, werktijden etc. Wij stellen voor u een personeelshandboek op maat op. U kunt dit zo uitgebreid doen als u zelf wil. Wij zullen hier uiteraard in adviseren conform de beste standaarden in de markt. En we sluiten uiteraard aan bij de voor u eventueel geldende cao- en branchebepalingen.

Verzuimcasus (complex verzuim)

Verzuimcase: een zieke werknemer. Het kan natuurlijk voorkomen dat een verzuimdossier u zorgen baart. Een werknemer is ziek geworden en u wilt er zeker van zijn dat de re-integratie in goede handen is. Immers, het loon moet u wel doorbetalen: extra kosten dus, want er worden geen werkzaamheden voor verricht. Daarnaast heeft de werknemer recht op goede begeleiding tijdens het ziekteverzuim. U wilt vooral de praktische re-integratie zo goed mogelijk invulling geven. Het naleven van de wet- en regelgeving (WvP en WIA) is een voorwaarde, maar indien relevant moet de inzet van specialistische partijen (zoals arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk, bedrijfspsycholoog) ook goed gecoördineerd worden. In deze module ondersteunen wij bij de begeleiding van een zieke werknemer.

Verzuimaanpak (beleid & protocol)

Opstellen verzuimbeleid en verzuimprotocol.

Samen met u stellen we een beleid op waarin de ambities, doelstellingen en aanpak met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid worden uitgewerkt. U bent immers verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Het is zaak dit zo snel mogelijk goed op te pakken. Des te meer, omdat u het loon van zieke werknemers moet doorbetalen gedurende de eerste twee jaren (maximaal) ziekteverzuim. E.e.a. staat geregeld in de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Indien een werknemer na 104 weken nog steeds ziek is, dan kan de werknemer arbeidsongeschikt in de zin van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) worden verklaard. Naast het volgen van de (re-integratie) verplichtingen voor werkgevers die in de WvP en de WIA zijn vastgelegd, is het van belang om de re-integratie praktische invulling te geven op de werkplek. Hierbij kunnen verschillende specialisten u van dienst zijn, zoals een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Dit moet ook van te voren zijn vastgelegd. Ook dit past in het verzuimbeleid. Tevens is het van belang om de wederzijdse rechten en plichten van zowel werkgever als werknemers te hebben afgestemd. Dit kan worden vastgelegd in een verzuimprotocol. Om alles goed te laten landen in de organisatie, wordt de verzuimaanpak in een gezamenlijke sessie nog eens toegelicht, waarbij ook de nodige kennis & kunde wordt overgedragen.

Training: ‘Leiding geven aan Verzuim’

Verzuimtraining ‘Leiding geven aan Verzuim’

Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het begeleiden van zieke werknemers. Het is niet altijd eenvoudig om sturing te geven aan een werknemer die niet volledig inzetbaar is. Hoe ga je in gesprek met de zieke werknemer? Welke afspraken kun je met elkaar maken om tot een succesvolle werkhervatting te komen? Ben je bekend met de spelregels rondom verzuim en hoe pas je de regels toe? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de training. We bieden handvatten om de re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de interactieve training voor leidinggevenden en HR-verantwoordelijken, zoomen we in op praktijksituaties en gesprekstechnieken.

In samenwerking met verzuim-specialist Simone Appeldoorn-Hoefnagels van Keesmanagement (www.keesmanagement.com) zullen we op enthousiaste wijze de ins en outs van adequate verzuimbegeleiding met de deelnemers delen en oefenen. We bieden regelmatig een open training aan, houdt u de website in de gaten voor de actuele data. We kunnen ook een training voor uw organisatie op maat maken. Een een-op-een coachingstraject behoort ook tot de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.