fbpx

Opleidingsbeleid

By

Daar waar mensen werken, wordt geleerd. Enerzijds door het opbouwen van werkervaring, anderzijds door het volgen van een cursus, training of opleiding. Verschillende vormen van leren zijn de training-on-the-job en e-learning. Daarnaast kunnen er ook speciaal ingerichte interventies of informatieve sparsessies opgesteld worden die met collega’s, relaties of leveranciers uitgevoerd worden.

Opleidingsbehoefte kunnen door zowel de werkgever als de werknemer geformuleerd worden. Het is vooral belangrijk om opleidingsbehoefte voor de langere termijn te formuleren. Hierdoor wordt voorkomen dat er onnodige kosten voor opleidingen gemaakt worden die uiteindelijk niet of nauwelijks bijdragen aan het gewenste resultaat. Draagvlak van de medewerker voor het leerdoel en het leermiddel dat wordt ingezet, zorgt voor een verhoging van de betrokkenheid en motivatie, waardoor het leereffect van de werknemer verhoogd wordt. Dit resulteert in een positieve bijdrage aan het behalen van de doelen van de organisatie.

Na het volgen van een training of cursus is het belangrijk om goed te evalueren of de werknemer de juiste kennis heeft opgedaan. Daarbij is de borging en het delen van de opgedane kennis essentieel om op deze wijze te voorkomen dat alle tijds- en geldinvesteringen voor niets zijn geweest. Om kennis te kunnen behouden, zal de kennis van de werknemer gedeeld moeten worden, waarbij geldt: “kennis delen = kennis vermenigvuldigen”.

Persoonlijke ontwikkeling

By

Het is als organisatie belangrijk om te investeren in werknemers die behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling, om op deze wijze deze werknemers aan de organisatie te binden en uitdaging te bieden. Dit kan mogelijk gemaakt worden door een Persoonlijk Ontwikkelplan, ook wel bekend als POP, dat bedoeld is om bepaalde werknemers te laten groeien in de organisatie. Dit is van belang voor de groei van de organisatie, tegelijkertijd ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker zelf.

Middels het afnemen van verschillende assessments, zoals selectie- en ontwikkel-assessments, kan er inzicht gecreëerd worden wat de talenten van werknemers zijn en waar ze eventueel ondersteuning bij nodig hebben. Verder is het belangrijk om een beeld te krijgen wat de doelstellingen van de organisatie gericht op de toekomst zijn en hoe de werknemers hier een rol in kunnen spelen. Daarna zullen de behoeften van de werknemer in kaart worden gebracht en hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om een Persoonlijk Ontwikkelplan op te stellen. Door het aanbieden van persoonlijke (of digitale) job coaching ondersteunen wij werknemers in het nemen van de volgende stap in hun persoonlijke ontwikkeling.

Talentmanagement & Teamontwikkeling

By

Werknemers zijn het belangrijkste onderdeel van een organisatie. Immers, zonder werknemers zou (bijna) geen enkele organisatie kunnen voortbestaan. Aangezien werknemers vaak binnen één of meerdere teams samenwerken, is het essentieel dat de samenwerking binnen teams en tussen verschillende teams optimaal is. Door de kwaliteiten van verschillende werknemers binnen een team op de juiste manier in te zetten, wordt de samenwerking, communicatie en besluitvorming verbeterd. Dit leidt vervolgens tot een grotere effectiviteit van het team. Door het afnemen van ontwikkelassessments, worden de talenten, kwaliteiten en persoonlijkheden van verschillende werknemers inzichtelijk gemaakt.

Er zijn verschillende methodes waarop er gewerkt kan worden aan teambuilding en teamontwikkeling, zoals een workshop of teamcoaching. Afhankelijk van de organisatie en de vooraf gestelde doelen wordt de best passende methode geformuleerd, waarbij de focus altijd zal liggen op het team binnen de werkomgeving: wie zijn wij, waar staan wij voor en hoe functioneren wij het beste als team?

Medezeggenschap

By

In Nederland is ‘medezeggenschap’ een veelvoorkomende term, wat inhoudt dat stakeholders en betrokkenen, zoals cliënten en werknemers, worden meegenomen in besluiten door de organisatie. Dit met het oog op een ‘betere’ organisatie, doordat de macht verspreid is door de invloed van betrokkenen. Volgens de wet is iedere organisatie met ten minste 50 werknemers in dienst, dan ook verplicht om een ondernemingsraad in te stellen.

Rondom de term medezeggenschap kunnen organisaties met veel complexe vraagstukken te maken krijgen, zoals vraagstukken met betrekking tot adviesrecht, verschillende trajecten en procedures, instemmingsrecht, informatierecht en geheimhouding. Middels het inzetten van juridische ondersteuning, bieden wij advies op het gebied van bovenstaande vraagstukken en op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en mediators.

Arbeidsjuridische vraagstukken

By

Het up-to-date blijven op het gebied van arbeidsrecht wordt vaak beschouwd als een echte uitdaging doordat de wet- en regelgeving vaak verandert in Nederland. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om inzicht te creëren in de complexiteit van het arbeidsrecht om juiste beslissingen te kunnen maken. Middels het inzetten van de deskundigheid van Adviseurs HRM kunnen vraagstukken op het gebied van o.a. ontslag, reorganisaties en functioneringsgesprekken uitgedacht en opgelost worden. Hierdoor kunnen probleemsituaties voorkomen of opgelost worden, wat uiteindelijk veel bijkomende conflicten, ziekteverzuim of geld bespaart.

Personeels- & Salarisadministratie

By

We verzorgen voor alle soorten werkgevers de salarisadministratie inclusief de juiste toepassing op fiscaal gebied, zoals de loonaangiftes en de jaaropgave. Dit alles tegen een aantrekkelijk tarief per strook of per handeling. Neem gerust contact op René van Rijsbergen op telefoonnummer:  0416 33 05 05 of via email: r.rijsbergen@hlb-van-daal.nl voor meer informatie.

Daarnaast kunnen we ondersteunen bij het actueel en volledig houden van uw personeelsdossiers en het voeren van de personeelsadministratie. Denk aan het doorvoeren van mutaties, de verlof- & verzuimadministratie en het beheren van de contracten. Hierbij passen wij een actieve signalering toe.

Arbeidsomstandighedenbeleid

By

Het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid, is een verplichting voor iedere werkgever. Doel is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Met een Arbobeleidsplan geeft u duidelijkheid hoe je hier als werkgever concreet invulling aan geeft. Het Arbobeleidsplan is een verzameling van verschillende beleidsstukken of een verwijzing daarnaar, evenals een verklaring van hoe een en ander ingeregeld is binnen de organisatie. Het behelst zaken als: doel van het Arbobeleid, verantwoordelijken arbozorg, preventieve zorg (preventiemedewerker), deskundige ondersteuning, Arbo-commissie, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), bedrijfshulpverlening (BHV), verzuimbeleid, voorlichting, vertrouwenspersoon, registratie arbeidsongevallen, arbeidstijden, psychosociale arbeidsbelasting en ongewenste omgangsvormen.

Cursus Preventiemedewerker

By

Inleiding

Elke organisatie is wettelijk verplicht om minimaal één medewerker aan te wijzen die als preventiemedewerker fungeert, meestal naast hun ‘gewone’ functie. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. Als een onderneming 25 of minder medewerkers heeft, dan mag de directeur zelf als preventiemedewerker fungeren. De preventiemedewerker heeft drie hoofdtaken:

 • het (mede) opstellen en uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie);
 • het adviseren van en nauw samenwerken met de directie en/of OR of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan: de belanghebbende medewerkers) over arbeidsomstandigheden en de genomen en te nemen Arbomaatregelen;
 • het zorgdragen, (mede) uitvoeren en evalueren van de geformuleerde Arbomaatregelen in het Arbobeleidsplan.

Naast deze hoofdtaken, kan het takenpakket van de preventiemedewerker worden uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het registreren en melden van bedrijfsongevallen, het verzorgen van een werkplekinspectie, het opstellen van Arboprocedures en –instructies, het vervullen van de rol van Vertrouwenspersoon en het coördineren van de BHV.

Hoe kan HRM101 adviseren en ondersteunen?

De preventiemedewerker(s) dienen over de juiste deskundigheid te beschikken om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Om dit te bewerkstelligen verzorgen wij in samenwerking met onze partner Arbode regelmatig de eendaagse cursus ‘Preventiemedewerker’ voor zowel de beginnende als meer ervaren preventiemedewerker(s). De cursus heeft als doel het vertrekken van kennis en inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Na de cursus kan de preventiemedewerker direct aan de slag met zijn/haar preventietaken en kan hij/zij hier een proactieve rol in spelen binnen de organisatie. De cursus wordt gegeven door deskundige docenten met ruime ervaring binnen het vakgebied. Zij behandelen de lesstof op een interessante en interactieve wijze. De cursusduur is één dag.

Neem contact met ons op voor de actuele trainingsdata

Kosten…

De kosten voor deelname aan de cursus per persoon (incl. lunch, koffie thee, fris incl. lesmateriaal) bedragen € 450,- (excl. btw)

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

By

Als ondernemer loopt u risico’s; dat weet u als geen ander. Wat als een van uw medewerkers plotseling een ongeval krijgt met een machine? Of een van uw medewerkers gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel?

Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar en kunt u te maken krijgen met financiële claims. Kortom, behoorlijke risico’s!

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

Een RI&E is voor iedere ondernemer met personeel verplicht!

RI&E uitvoeren met toetsing door de kerndeskundige:

 • §  Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden spelen in er in het bedrijf/de organisatie? Resultaat: een lijst met alle ARBO risico’s in het bedrijf.
 • §  Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico? Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.
 • §  Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen? Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
 • §  Stap 4: Toetsen van de RI&E: door de externe kerndeskundige. Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
 • §  Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak. Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden!

Werkgelukonderzoek | Medewerkerstevredenheid

By

Een onderzoek naar het Werkgeluk van medewerkers binnen de organisatie geeft inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers ten opzichte van hun werk. Het geeft een antwoord op vragen als: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Hierbij wordt de werkhouding gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen en veranderingen in de organisatie.

Wanneer de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is en de medewerker gelukkig is in zijn werk, zal de medewerker een grote betrokkenheid en bevlogenheid vertonen bij het werk en bij de organisatie. Ook de loyaliteit die een medewerker heeft naar zijn collega’s en de organisatie is bepalend voor zijn houding ten opzichte van het werk.

Vanuit werkgevers ontstaat vaak de vraag om de balans op te maken voor wat betreft de attitude van medewerkers in de organisatie. Hoe tevreden zijn zij met hun werk en zijn zij gelukkig in de organisatie? Hoe staat het met hun werkgeluk en bevlogenheid en waar kunnen we nog bijsturen en verbeteren?

Met de resultaten kan voorts gericht aan de slag worden gegaan in een concreet verbeterproject.

Selectie Assessment (bij Werving & Selectie)

By

Een selectie assessment is gericht op het onderzoeken of een kandidaat daadwerkelijk de competenties, waaraan in een functie moet worden voldaan, in huis heeft. Wij gebruiken hierbij de Cognisess methode van IVY Works. We brengen eerst in kaart welke cognitieve capaciteiten, emotionele capaciteiten, vaardigheden en persoonskenmerken nodig zijn voor een bepaalde functie en een specifieke werkomgeving. We kijken hierbij ook naar de groepsdynamiek (team waarbinnen iemand zal gaan werken). Voorts laten we kandidaten een aantal game based assessments maken en een aantal vragenlijsten invullen om vervolgens hun profiel af te kunnen zetten tegen het gewenste profiel. Hieruit volgt een kernachtige rapportage waaruit blijkt hoe geschikt iedere kandidaat is voor het gewenste profiel.

Eventueel vullen we dit aan met een rollenspel bij u of bij ons op locatie. Wij zetten daartoe ervaren rollenspelers in.

Loopbaanontwikkeling (coaching)

By

Loopbaanontwikkeling Traject

Een werknemer die stagneert in zijn loopbaan of in zijn persoonlijke groei, kan een groot risico vormen voor u als werkgever. Uitval (verzuim of disfunctioneren) of vertrek ligt op de loer, beide uitwegen vormen mogelijk een flinke kostenpost.

Middels de inzet van loopbaan onderzoeksinstrumenten komt er zicht op kwaliteiten, drijfveren en interesses. Vervolgens zal er in de gesprekken zicht komen op (werk)gedrag, patronen en (belemmerende) overtuigingen. Middels de coachingsgesprekken en ervaringsoefeningen worden vervolgens patronen doorbroken om uiteindelijk beter zicht te krijgen op de persoonlijke ontwikkelingstaak.

Het doel is om een medewerker zelf in beweging te laten komen en opnieuw koers te laten uitzetten. Om vervolgens als organisatie duidelijkheid te verkrijgen over waar een medewerker naar toe wil, of dat (op termijn) haalbaar is en wat er voor nodig is –(bijvoorbeeld aan opleiding/training/coaching) om het gestelde loopbaandoel te bereiken.

E-Coaching (MKB Module)

By

Gedragsontwikkeling door online coaching

Professionele groei van uw medewerkers en managers is een van de belangrijkste aspecten voor het goed runnen en succesvol zijn van uw onderneming. Heeft u ook wel eens het gevoel dat u duidelijk schept over het gewenste gedrag in uw organisatie, maar dat het op de werkvloer nog niet tot uiting komt. Vreemd is dit niet, want we weten namelijk uit psychologisch onderzoek hoe mensen nieuw gedrag ontwikkelen. Het gedrag moet in de praktijk gebracht worden en op een continue manier geoefend en gemotiveerd worden.

Online coaching zorgt ervoor dat deze randvoorden gerealiseerd worden en dat uw medewerkers en managers echt gewenst gedrag gaan laten zien en ontwikkelen. In deze module krijgen de deelnemers een online coach die hen gaat helpen hun persoonlijke ontwikkeldoelstellingen in de praktijk te gaan brengen. Zij zullen online gesprekken voeren en in het geschreven woord aan de slag gaan met op maat gemaakte oefeningen, theorie en ondersteuning.

Zo realiseren ze echt hun potentieel en krijgt u veel meer terug voor uw investering dan bij reguliere trainingen of coaching. Heeft u een medewerker met een ontwikkel doel. Deze wordt dan voor 10 weken gekoppeld aan onze online coach en zal een intensief traject doorlopen, waarbij er zo’n twee keer per week contact is. Dit zorgt voor een veel effectiever en efficiënter ontwikkelproces.

Functiegebouw & Salarishuis

By

We stellen voor u een functiegebouw op als HR-instrument dat aansluit op het (al bestaande of eventueel ook op te stellen) organogram. Het functiegebouw bestaat uit een gedetailleerd bouwwerk dat omschrijft wat van de werknemers in een functie verwacht wordt. Het functiehuis kan daarna als kapstok gebruikt worden om de overige HR-activiteiten en -instrumenten aan op te hangen, zoals de gesprekscyclus, ontwikkelmogelijkheden, strategische personeelsplanning, recruitment, werving & selectie, etc.

In aansluiting hierop stellen we voor u een salarishuis op. Het salarishuis koppelt daarnaast de functies – beschreven in het functiegebouw – aan de salarissen. Het salarissysteem vormt een basis voor (resultaatgericht) belonen en de toepassing van de arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen ten behoeve van het (functiegebouw en) salarishuis salarisbenchmarks worden uitgevoerd.

Uiteraard houden we rekening met de eventuele cao- en branchebepalingen die van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaarden & CAO

By

Wij ondersteunen ondernemende werkgevers bij het op de juiste manier bepalen, verbeteren, toepassen en naleven van de arbeidsvoorwaarden. Het referentiekader is hierbij: de juiste wet- en regelgeving toepassen, de cao naleven en marktconform inspelen op de trends op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. We komen vrijblijvend een check doen op de arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie.

Voorts kunnen we de arbeidsvoorwaarden (marktconform) gaan aanpassen/optimaliseren of (in een werkingssfeer onderzoek) controleren of eventueel cao- & branchebepalingen van toepassing zijn.

Basistraining Vertrouwenspersoon

By

Op basis van…

 • ARBO wet: verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking psychosociale arbeidsbelasting (PSA);
 • Goed Werkgeverschap (Burgerlijk Wetboek): ‘optimaal rekening houden met belangen en gevoelens van werknemers’;
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling: bescherming tegen discriminatie (art. 1 Grondwet);
 • Jurisprudentie: het pakt voor werkgevers gunstig uit als er een vertrouwenspersoon betrokken is (bij incidenten).

…zullen werkgevers actief aan de slag moeten met het voorkomen, begeleiden en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen hun organisatie. PSA betreft:

 • agressie en geweld;
 • seksuele intimidatie;
 • discriminatie;
 • pesten;
 • werkdruk.

Een goede (concrete) manier om hier invulling aan te geven, is door een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO) aan te stellen. Hierdoor wordt de drempel lager voor betrokken werknemers om te melden, is de initiële opvang ingeregeld en wordt de afhandeling van incidenten (oplossen, begeleiding) verder geoptimaliseerd. Tevens heeft de VP OO een preventieve functie door voorlichting te geven en (het management) te adviseren. Wij adviseren dan ook om minimaal 1 VP OO aan te stellen als werkgever.

HRM101 organiseert regelmatig de basistraining ‘Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO)’. Hierbij wordt stilgestaan bij wettelijke bepalingen, organisatorische kaders, wetenschappelijke visie en beleidsrichtlijnen voor de VP OO. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan hoe om te gaan met emoties, gesprekstechnieken en zijn er volop rollenspelen.

De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Deze training geven wij samen met onze samenwerkingspartners HLB Van Daal Adviseurs & Accountants en ‘De Loopbaankamer’;
 • De training vindt plaats in onze trainingsruimte in Dongen;
 • In totaal beslaat de training drie dagdelen;
 • Op de trainingsdagen wordt een heerlijke lunch geserveerd;
 • De deelnemers worden klaargestoomd om de rol van VP OO effectief te kunnen vervullen binnen hun organisatie;
 • De training heeft een pragmatische insteek: door de inzet van rollenspelers worden situaties zoals in de praktijk gecreëerd;
 • De training wordt verzorgd door een Senior HRM Professional (gecertificeerd Vertrouwenspersoon), ervaren rollenspelers en een gecertificeerde Coach/Trainer;
 • Ook krijgen deelnemers ter voorbereiding en als naslagwerk ‘Gids voor Vertrouwenspersonen’ van Cor van Duijnhoven;
 • Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat als bewijs van deelname.

De eerstvolgende editie vindt plaats in mei 2020 en beslaat drie dagdelen: donderdag 12 mei 2020 (ochtend = dagdeel 1 en middag = dagdeel 2) en donderdag 19 mei 2020 (ochtend = dagdeel 3)

De kosten per persoon (incl. lunch, incl. lesmateriaal, incl. boek, excl. btw.) bedragen 850,- EUR in totaal (dus voor drie dagdelen). Bovenstaand betreft een ‘open training’ maar een in-house voor uw organisatie specifiek is uiteraard ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Inschrijven: Basistraining Vertrouwenspersonen

drie dagdelen: donderdag 12 mei 2020 (ochtend = dagdeel 1 en middag = dagdeel 2) en donderdag 19 mei 2020 (ochtend = dagdeel 3)
 • Extra deelnemers

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Mecruit Academy

By

Schrijf je nu in voor de Mecruit Academy en beleef een wervelende introductie in het op effectieve wijze uitvoering geven aan recruitment binnen de eigen organisatie. Met de enthousiaste inbreng van ervaren vakspecialisten, die een ruime staat van dienst in het vak hebben. Ga voor meer informatie en inschrijven naar het actuele nieuws hierover op de website van Mecruit: klik hier

Mecruit is een initiatief van HRM101

Recruitment (ondersteuning bij invulling vacature)

By

Als er één vacature is, die zo snel mogelijk ingevuld moet worden en je durft het als werkgever zelf te doen! Dat je daar bij wat ondersteuning nodig hebt, snappen we natuurlijk. Daarom bieden wij ook ondersteuning op één enkele vacature. Klik hier voor meer informatie.

Module BHV & Module BHV+

By

BHV Basiscursus is een training voor medewerkers die nog geen bedrijfshulpverlening diploma hebben met een praktische hands-on aanpak. De volgende onderwerpen worden behandeld: eerste hulp, AED-training, communicatie, ontruiming en beperken en bestrijden van een beginnende brand. De training wordt gegeven door één van onze professionele docenten voor maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding.

De cursus is inclusief:

 • het BHV-cursusboek
 • het BHV-examen
 • het BHV-certificaat
 • het BHV-pasje in creditcardformaat
 • koffie en thee

De BHV-cursus neemt twee dagen in beslag.

DAG 1. LEVENSREDDENDE HANDELINGEN

 • Reanimatie & AED
 • Hoe te handelen bij shock
 • Slagaderlijke bloedingen
 • Hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen
 • Rautek- en ondersteuningsgreep
 • Stabiele zijligging

 DAG 2. COMMUNICATIE, ONTRUIMING EN BRANDBESTRIJDING

 • Wettelijke achtergrond BHV
 • Ontruimingsaspecten
 • Preventie
 • Verbranding en blussen (theorie en praktijk)
 • Communicatie bij incidenten
 • BHV aspecten bij de opdrachtgever

Het kan voorkomen dat het programma van de cursusdagen in omgekeerde volgorde wordt gegeven.

BHV Retraining:

Voor het up to date houden van de kennis en praktische vaardigheden van uw BHV’ers worden door heel Nederland herhalingscursussen aangeboden. De herhalingscursus is alleen voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basiscursus hebben afgerond. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 1 jaar en 3 maanden.

De BHV-cursus Herhaling:

 • wordt gegeven in 1 dag
 • heeft een praktische aanpak
 • behandelt de modules eerste hulp, AED-training, beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming
 • wordt gegeven door van onze professionele docenten
 • bestaat uit maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding

Inbegrepen zijn:

 • het BHV-certificaat
 • het BHV-pasje op creditcardformaat
 • koffie en thee

Bij deze BHV-herhalingscursus is het cursusboek niet inbegrepen. De cursist wordt geacht deze al in bezit te hebben.

BHV + (Eerstehulpverlener Allround):

 • is voor medewerkers die nog geen bedrijfshulpverlening en MFA-/EHBO-diploma hebben en breed inzetbaar zijn, bijvoorbeeld in sportcentra met horeca.
 • is een praktische, hands on-cursus
 • behandelt de modules eerste hulp allround, AED-training, communicatie, ontruiming, beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • wordt gegeven door onze professionele docenten
 • heeft maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding

De cursus is inclusief:

 • het BHV/MFA-cursusboek
 • het BHV en MFA-examen
 • het BHV en MFA-certificaat
 • het BHV en MFA-pasje in creditcardformaat
 • koffie en thee

BHV+ Retraining:

Voor het up to date houden van de kennis en praktische vaardigheden van uw BHV’ers met het Medic First Aid certificaat. De herhalingscursus is alleen voor cursisten die met goed gevolg de BHV+-cursus hebben afgerond en een certificaat hebben dat niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden.

De BHV+ herhaling:

 • wordt gegeven in 3 dagdelen
 • heeft een praktische aanpak
 • behandelt de modules eerste hulp allround, AED-training, beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming
 • voor wie al een BHV+-cursus heeft afgerond
 • wordt gegeven door van onze professionele docenten
 • bestaat uit maximaal 12 deelnemers voor een optimale begeleiding.

Inbegrepen zijn:

 • het BHV-certificaat
 • het BHV-pasje op creditcardformaat
 • koffie en thee

Bij deze BHV+ Herhalingscursus zijn cursusboeken niet inbegrepen. De cursist wordt geacht deze al in bezit te hebben.

Functieprofielen

By

Functieprofielen opstellen.

We stellen een format voor een functieprofiel op. We sluiten aan op de eventuele branche- en cao-bepalingen en borduren voort op het geldende functie- en salarishuis. Voorts vullen we in samenwerking met u dit format concreet en op maat in voor de bij u geldende functies. In het kader van de in 2015 in werking getreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het nog meer van belang geworden om (dis)functioneren structureel te beoordelen en vast te leggen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de functie-eisen duidelijk zijn vastgelegd in functieprofielen om het (dis)functioneren überhaupt te kunnen vaststellen en beoordelen. Daarnaast helpt het functieprofiel bij het bespreken en concreet maken van doelstellingen die werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen.

Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer

By

Naast de modules die zich richten op een specifiek onderwerp of onderdeel van HRM, is er ook een generieke module waarbij in de breedte een beroep kan worden gedaan op de kennis en kunde van onze experts. We blijven sowieso op de achtergrond pro-actief mee denken en zijn daarnaast op afroep beschikbaar als er iets speelt met betrekking tot personeel, bijvoorbeeld bij indiensttreding, verzuim, verlof of functioneren. We geven dus gevraagd en ongevraagd advies en stellen een groot deel van ons instrumentarium beschikbaar zoals formulieren en standaard (beleids)documenten zodat u altijd up-to-date bent qua wet- en regelgeving.

Hierbij zijn drie vormen mogelijk:

 • op afroep / ad hoc: u belt, wij komen (ondersteunen)
 • een vast aantal uren per week of maand bij u op locatie en/of op afstand
 • ad interim: wij vervullen tijdelijk een interne HR functie bij u op locatie

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op!

Gesprekscyclus (functioneren & beoordelen)

By

Ontwikkelen en uitvoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Wij stellen voor u een functionerings- en beoordelingscyclus samen. Om te beginnen passen we de systematiek aan op uw wensen, het soort functies binnen uw bedrijf en de aard van de sector en branche. We zorgen voor de benodigde formulieren en borgen het invullen, vastleggen en het zorgvuldig bewaren ervan. We zijn een stok achter de deur bij het plannen en tijdig uitvoeren van de gesprekken. We kunnen ook deelnemen aan de gesprekken als objectieve personeelsdeskundige.

We hanteren hierbij onze best practice voor de gesprekscyclus:

(Job) Coaching

By

Jobcoach Traject

Om verschillende redenen kan het erg zinvol zijn om een Jobcoach Traject in te zetten met een werknemer: uitval voorkomen, het werkvermogen verbeteren, de werknemer beter laten functioneren (in huidige of toekomstige functie) of de werknemer beter ‘laten landen’ in zijn of haar nieuwe werkomgeving.

Deze methodiek wordt juist ingezet als er behoefte is aan persoonlijke en intensieve begeleiding van een werknemer op zijn/haar persoonlijke functioneren. Voorwaarde is dat werknemer zich bewust is van ontwikkelpunten en hieraan wil werken. Doel is om te bepalen welke aspecten bij het uitvoeren van de functie voor verbetering vatbaar zijn of een belemmering vormen. Voorts wordt er in dit traject met behulp van advies- en coachingsgesprekken samen met de werknemer gewerkt aan zijn/haar thema’s. Inzet van een persoonlijkheidsonderzoek is onderdeel van de methodiek.

Doel is gedragsverandering in de werksituatie, waardoor werknemer beter gaat functioneren, een grotere arbeidstevredenheid, dan wel meer rust en vertrouwen ervaart. Het kan hierbij gaan om allerlei aspecten: competenties, vaardigheden maar ook contextuele of omgevingsfactoren.

(Arbeids)overeenkomsten

By

Arbeidsovereenkomsten opstellen.

De arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is nogal eens onderhevig aan verandering. Het is van belang om de belangrijkste documenten met betrekking tot het in dienst hebben van personeel optimaal te laten aansluiten bij de wet- en regelgeving om risico’s te beheersen. Dit schept bovendien duidelijkheid tussen u en uw werknemers. De arbeidscontracten die u momenteel gebruikt, nemen we onder de loep (denk aan: onbepaalde tijd contract, bepaalde tijd contract, oproepcontract, min-max contract) en passen we aan, conform de actueel geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij voor u individuele arbeidscontracten opstellen of aanpassen.

Personeelshandboek

By

Personeelshandboek opstellen.

Door duidelijk te bepalen wat u van uw werknemer verwacht en wat uw werknemer van u mag verwachten, kunnen escalaties worden voorkomen. Van belang is het om hierbij in te spelen op de voor u relevante regelingen. Denk hierbij aan: reiskostenregeling, secundaire arbeidsvoorwaarden, veiligheidsmaatregelen, ter beschikking gestelde middelen, indiensttreding, huisregels, verzuimprotocol, werktijden etc. Wij stellen voor u een personeelshandboek op maat op. U kunt dit zo uitgebreid doen als u zelf wil. Wij zullen hier uiteraard in adviseren conform de beste standaarden in de markt. En we sluiten uiteraard aan bij de voor u eventueel geldende cao- en branchebepalingen.

Verzuimcasus (complex verzuim)

By

Verzuimcase: een zieke werknemer. Het kan natuurlijk voorkomen dat een verzuimdossier u zorgen baart. Een werknemer is ziek geworden en u wilt er zeker van zijn dat de re-integratie in goede handen is. Immers, het loon moet u wel doorbetalen: extra kosten dus, want er worden geen werkzaamheden voor verricht. Daarnaast heeft de werknemer recht op goede begeleiding tijdens het ziekteverzuim. U wilt vooral de praktische re-integratie zo goed mogelijk invulling geven. Het naleven van de wet- en regelgeving (WvP en WIA) is een voorwaarde, maar indien relevant moet de inzet van specialistische partijen (zoals arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk, bedrijfspsycholoog) ook goed gecoördineerd worden. In deze module ondersteunen wij bij de begeleiding van een zieke werknemer.

Verzuimaanpak (beleid & protocol)

By

Opstellen verzuimbeleid en verzuimprotocol.

Samen met u stellen we een beleid op waarin de ambities, doelstellingen en aanpak met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid worden uitgewerkt. U bent immers verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Het is zaak dit zo snel mogelijk goed op te pakken. Des te meer, omdat u het loon van zieke werknemers moet doorbetalen gedurende de eerste twee jaren (maximaal) ziekteverzuim. E.e.a. staat geregeld in de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Indien een werknemer na 104 weken nog steeds ziek is, dan kan de werknemer arbeidsongeschikt in de zin van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) worden verklaard. Naast het volgen van de (re-integratie) verplichtingen voor werkgevers die in de WvP en de WIA zijn vastgelegd, is het van belang om de re-integratie praktische invulling te geven op de werkplek. Hierbij kunnen verschillende specialisten u van dienst zijn, zoals een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Dit moet ook van te voren zijn vastgelegd. Ook dit past in het verzuimbeleid. Tevens is het van belang om de wederzijdse rechten en plichten van zowel werkgever als werknemers te hebben afgestemd. Dit kan worden vastgelegd in een verzuimprotocol. Om alles goed te laten landen in de organisatie, wordt de verzuimaanpak in een gezamenlijke sessie nog eens toegelicht, waarbij ook de nodige kennis & kunde wordt overgedragen.

Training: ‘Leiding geven aan Verzuim’

By

Verzuimtraining ‘Leiding geven aan Verzuim’

Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het begeleiden van zieke werknemers. Het is niet altijd eenvoudig om sturing te geven aan een werknemer die niet volledig inzetbaar is. Hoe ga je in gesprek met de zieke werknemer? Welke afspraken kun je met elkaar maken om tot een succesvolle werkhervatting te komen? Ben je bekend met de spelregels rondom verzuim en hoe pas je de regels toe? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de training. We bieden handvatten om de re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de interactieve training voor leidinggevenden en HR-verantwoordelijken, zoomen we in op praktijksituaties en gesprekstechnieken.

In samenwerking met verzuim-specialist Simone Appeldoorn-Hoefnagels van Keesmanagement (www.keesmanagement.com) zullen we op enthousiaste wijze de ins en outs van adequate verzuimbegeleiding met de deelnemers delen en oefenen. We bieden regelmatig een open training aan, houdt u de website in de gaten voor de actuele data. We kunnen ook een training voor uw organisatie op maat maken. Een een-op-een coachingstraject behoort ook tot de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.