fbpx

Verplichte maar 'vergeten' HRM regelingen

Gijs van Zon | HRM101 BV

We zien (gelukkig) dat ondernemende werkgevers steeds meer tijd, energie en dus geld investeren in het personeel. Het gaat daarbij om de veiligheid van hun mensen, het verbeteren van het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling. Dat is een goede zaak, we juichen dit van harte toe. Immers, het belangrijkste kapitaal van een onderneming is het personeel.

Er zijn echter van die onderwerpen die niet meteen de prioriteit hebben als het gaat om personeelsbeleid, maar die wel bij wet verplicht zijn. In toenemende mate wordt hierop door de wetgever en de controlerende instanties op gehandhaafd. De controles worden strenger en frequenter. Instanties als de Inspectie SZW, maar ook brancheverenigingen en werknemersorganisaties hebben hun pijlen niet (meer) alleen gericht op naleving van de cao en de correcte afhandeling van incidenten (zoals bedrijfsongevallen), maar ook op zaken die bij wet verplicht zijn om op voorhand geregeld te hebben voor werknemers.

Een aantal van die regelingen waar je in eerste instantie niet zo direct bij stil staat, in de waan van de dag, maar die zeker aandacht behoeven:

  1. Klokkenluidersregeling: met de invoering van de ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’ zijn organisaties met meer dan 50 werknemers vanaf 1 juli 2016 verplicht om een klokkenluidersregeling in te voeren. Voor meer informatie zie hier onze eerdere HRM101 Tip #29.
  2. Basiscontract Arbodienst: sinds 1-7-2017 is het verplicht om een basiscontract met een Arbodienst/Bedrijfsarts te hebben. In dit contract worden afspraken vastgelegd omtrent de dienstverlening. Voor alle wijzigingen in de ARBO wet per 1-7-2017, zie ook onze eerdere HRM101 Tip #35.
  3. Vertrouwenspersoon: ingegeven vanuit onder andere de ARBO wetgeving zullen werkgevers actief aan de slag moeten met het voorkomen, begeleiden en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen hun organisatie; een goed middel daartoe is het aanstellen van een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO). Zie ook onze eerdere berichtgeving daarover: HRM101 Tip #48.
  4. Flexibel werken: per 1-1-2016 is de ‘Wet flexibel werken’ in werking getreden. In deze wet is geregeld dat en hoe werknemers kunnen verzoeken om een aanpassing van arbeidsomvang, -plaats en -tijden. Als werkgever doe je er goed aan om hier beleid en onderbouwing voor te hebben over hoe hier mee om te gaan. Lees hier meer over wat de Rijksoverheid er over te zeggen heeft.
  5. RI&E = Risico Inventarisatie & Evaluatie: iedere werkgever is verplicht om eventuele risico’s in de arbeidsomstandigheden/op de werkplek te inventariseren, te evalueren en aan te pakken. Dit is onderdeel van een actief Arbobeleid waar iedere werkgever volgens de Inspectie SZW voor moet zorgen; zie ook de bepalingen over de RI&E op de website van de Inspectie SZW.
  6. Preventiemedewerker en Bedrijfshulpverlener (BHV): in hetzelfde Arbobeleid moet geregeld zijn dat er minimaal één preventiemedewerker is en dat er minimaal één BHV’er per bedrijf is. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. De taak van de BHV’er is ook zeer belangrijk. Lees hoe je dit slim kunt organiseren en welke training(en) je daar voor nodig hebt in de HRM101 Tip #15.
  7. Medezeggenschap: veel mensen weten dat een Ondernemingsraad (OR) verplicht is vanaf 50 werkzame personen. Waar minder bij stil gestaan wordt is dat er voor organisaties met minimaal 10 werknemers ook verplichtingen gelden op het gebeid van medezeggenschap. Indien een meerderheid er om verzoekt moet een organisatie met 10 tot 50 werkzame personen een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Als er geen PVT of OR is, moeten organisaties met minimaal 10 werkzame personen minimaal twee keer per jaar een personeelsvergadering beleggen met alle personeelsleden. Deze vergadering heeft adviesrecht bij veranderingen met grote impact op het personeel. Voor meer informatie hierover neem gerust contact met ons op.

RECRUITMENT IN EIGEN HAND NEMEN? MODERNE MANIER VAN RECRUITMENT? NOG ÉÉN PLEK VRIJ OP ONZE MECRUIT ACADEMY OP DI. 3 APRIL! LEER ALLES OVER JOB MARKETING, EMPLOYER BRANDING, PEOPLE ANALYTICS EN CANDIDATE JOURNEY!