fbpx

HRM (wets)wijzigingen & actualiteiten per 1 juli 2017

Evy van Gool | HRM101 BV

Met ingang van 1 juli 2017 treedt een aantal wetswijzigingen in werking die van belang zijn voor het personeelsbeleid. Een kort overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2017 en andere actuele ontwikkelingen op het gebied van HRM:

  • Arbowet

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet, deze wordt aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Dit houdt o.a. in dat de Ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht krijgt m.b.t. de keuze en plaats van de preventiemedewerker in de organisatie. Ook krijgen zij meer zeggenschap met betrekking tot het arbeidsomstandighedenbeleid.

Daarnaast hebben medewerkers per 1 juli recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts en heeft elke werknemer direct toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’.

Verder komen er minimumeisen met betrekking tot het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst. In dit basiscontract arbodienstverlening moeten afspraken worden vastgelegd omtrent de dienstverlening. Tenslotte krijgt de Inspectie SZW meer ruimte voor toezicht en handhaving. De inspectie krijgt hierbij ruimere mogelijkheden om sancties op te leggen aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Hierbij mag de SZW ook werkgevers zonder bovengenoemd basiscontract beboeten.

Voor meer informatie over de wijzigingen in de Arbowetgeving zie ook HRM101 Tip #38.

  • Minimumloon

Met betrekking tot het minimumloon verandert er met ingang van 1 juli 2017 een aantal zaken. Enerzijds wordt het jeugdminimumloon stapsgewijs afgeschaft en anderzijds wordt het minimumloon tegelijkertijd verhoogd.

  • Stapsgewijs afschaffen minimumjeugdloon

De Wet Minimumloon (WML) wordt op verschillende momenten aangepast, waarbij het minimumjeugdloon in stappen wordt afgeschaft. Dit betekent dat het minimumloon dat nu geldt vanaf 23 jaar per 1 juli wordt verlaagd naar 22 en later naar 21 jaar. Daarbij stijgt het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar tegelijkertijd mee om te voorkomen dat voor de leeftijd van jongeren een rol zal spelen bij het aannemen van personeel. 

  • Verhoging minimumloon

Per 1 juli stijgt daarnaast ook het minimumloon. Het wettelijk minimumloon wordt met ingang van 1 juli 2017 voor alle werknemers van 22 jaar en ouder verhoogt naar €1.565,40 per maand, bij een fulltime dienstverband.

  • Uitkeringsbedragen

Door de aanpassingen in het wettelijk minimumloon, worden tenslotte per juli 2017 verschillende uitkeringsbedragen in de Participatiewet, IOAZ en IOAW, Anw, AOW, Wajong, WW, WAO, WIA, TW en ZW aangepast. Deze uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het is voor werkgevers die hiermee te maken hebben, van belang om rekening te houden met de aanpassing van deze uitkeringsbedragen.

Voor meer informatie omtrent de uitkeringsbedragen zie: Rijksoverheid, Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen SZW per 1 juli 2017.

  • Ontwikkelingen vaderschapsverlof

Waar eerder nog werd gesproken over de uitbreiding van het vaderschapsverlof van 2 naar 5 dagen, wordt dit plan door de formatiepartijen nu toch weer uitgesteld. Dit is gebruikelijk na nieuwe verkiezingen, maar het zal er waarschijnlijk wel voor zorgen dat de uitbreiding van het kraamverlof volgend jaar niet in zal gaan, omdat de invoeringstijd nu te kort wordt.