fbpx

Actualiteiten HRM 2017: relevante wijzigingen voor werkgevers

Evy van Gool | HRM101 BV

Wijzigingen minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt vanaf 2017 langzaam afgeschaft, waardoor jongeren straks een volwaardig loon verdienen. Vanaf 1 juli 2017 gaat de leeftijd van het wettelijk minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Tegelijkertijd wordt het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar in stappen verhoogd om te voorkomen dat leeftijd een te grote rol gaat spelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL)

Per 1 januari is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) in werking getreden. Deze wet vervangt bestaande premiekortingen en premievrijstellingen. De WTL bestaat hierbij uit twee tegemoetkomingen voor werkgevers, namelijk het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het Loonkostenvoordeel (LKV).

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 is het LIV ingevoerd. Dit betekent dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om werknemers met een laag inkomen in dienst te nemen. Werkgevers krijgen hierbij onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor het in dienst nemen van een werknemer die minder dan 125% van het minimumloon verdient.

Loonkostenvoordeel (LKV) ter vervanging van premiekortingen

Met de invoering van het LKV (naar verwachting per 1 januari 2018) worden de bestaande premiekortingen omgevormd tot LKV’s. De doelstelling van het LKV blijft het bevorderen van de arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigde ouderen en mensen met een arbeidsbeperking

Participatiewet

No-risk polis

De no-risk polis dekt het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte af, wanneer de werkgever iemand aanneemt in het kader van de banenafspraak van de Participatiewet. Deze no-risk polis is vanaf 2017 voor onbepaalde tijd geldig. Eerder was deze no-risk polis voor 5 jaar geldig.

Ook geldt de no-risk polis in 2017 voor alle werknemers die onder de Participatiewet vallen.

Beschut werk

Verder moeten gemeenten volgens het ingediende wetsvoorstel vanaf 2017 een voorziening in de vorm van beschutte werkplekken aanbieden aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren. Hierdoor worden gemeenten dus verplicht om beschutte werkplekken te creëren.

Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden en hierbij is ook de VAR komen te vervallen. Het doel van de wet is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Er is echter veel onrust ontstaan onder zzp’ers en bedrijven die deze zzp’ers inhuren. Daardoor is nu besloten dat de Belastingdienst tot 2018 niet zal handhaven. De wet wordt echter niet afgeschaft. Het is voor organisaties en zzp’ers dus wel aan te raden om gebruik te (blijven) maken van de modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt in 2017 verhoogt naar 65 jaar en 9 maanden. Dit betekent dat werknemers die geboren zijn na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 negen maanden langer AOW-premie gaan betalen voordat zij de eerste AOW-uitkering ontvangen. Na 2017 zal de AOW-leeftijd verder omhooggaan naar 67 jaar in 2021

Wijzigingen WWZ

In 2017 zullen naar verwachting verschillende wijzigingen op cao-niveau in de WWZ doorgevoerd worden. De cao-partijen moeten hierbij met elkaar afspraken maken hoe zij de flexibiliteit en zekerheid van de WWZ vormgeven.

Aangepaste ketenregeling

Verder wordt de aangepaste ketenregeling voor seizoenarbeiders in de komende cao’s verder uitgewerkt. Hierbij mag de termijn tussen tijdelijke contracten voor seizoenarbeiders in 2017 teruggaan naar 3 maanden, in plaats van 6 maanden.

Compensatie transitievergoeding

Naar verwachting worden werkgevers vanaf 2019 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om deze compensatie in te voeren.