fbpx

Klokkenluidersregeling schrijft voor hoe met misstanden om te gaan!

Evy van Gool | HRM101 BV

Met de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders zijn organisaties met meer dan 50 werknemers vanaf 1 juli 2016 verplicht om een klokkenluidersregeling in te voeren. Deze klokkenluidersregeling wordt ook wel de interne meldregeling genoemd. De volgende zaken moeten volgens de wet ten minste in deze regeling opgenomen worden:

  • De wijze waarop met een interne melding wordt omgegaan;
  • Een omschrijving van wanneer sprake is van (een vermoeden van) een misstand, met inachtneming van de definitie zoals deze benoemd is in de wet;
  • Bij welke functionaris(sen) (het vermoeden van) een misstand gemeld kan worden;
  • De verplichting voor de werkgever om de melding vertrouwelijk te behandelen, indien de werknemer hierom heeft verzocht;
  • De mogelijkheid voor de werknemer om een adviseur om raad te vragen over (het vermoeden van) een misstand.

De klokkenluidersregeling dient ter instemming aan de Ondernemingsraad voorgelegd te worden. De werkgever is daarnaast verplicht de opgestelde interne meldregeling schriftelijk of elektronisch aan zijn werknemers te verstrekken. Ook verstrekt de werkgever hierbij informatie over:

  • De omstandigheden waaronder (een vermoeden van) een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld;
  • De rechtsbescherming van de werknemer bij het melden van (een vermoeden van) een misstand.

In de Wet Huis voor Klokkenluiders is ook de bescherming van werknemers die (een vermoeden van) een misstand willen melden geregeld. Deze werknemers mogen namelijk niet benadeeld worden. Deze rechtsbescherming geldt niet alleen voor werknemers in loondienst, maar bijvoorbeeld ook voor ZZP-ers en vrijwilligers die voor de organisatie werkzaam zijn.

Als werkgever dient u er rekening mee te houden dat een werknemer, die (het vermoeden van) een misstand te goeder trouw heeft gemeld, niet ontslagen mag worden tijdens de behandeling van de melding, maar ook niet gedurende een periode van één jaar na de afronding van het onderzoek van het gemelde misstand.

Tenslotte dient u als werkgever, in het kader van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), zorg te dragen voor een veilige bedrijfscultuur; een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden kunnen worden voorkomen. Denk hierbij aan het treffen van maatregelen die de kans op incidenten verkleinen en de risico’s op misstanden verminderen.

Voorbeelden hiervan zijn het geven van voorlichting aan werknemers over het doen van een misstand-melding en wat hier zoal bij komt kijken en het regelmatig instellen van een onderzoek naar de veiligheid van het meldklimaat.